All posts by Боряна Пенева

Премиерно заглавие с украинския артист Олександър Бабаков

Израстването по време на война (ENG bellow)

В този международен проект младият художник Олександър Бабаков разказва различни житейски истории от живота си как войната се е превърнала в част от младостта му в Украйна. Отначало в детството си, когато в 2014 г. родният му град Николаевка в Донбас е окупиран. И след това, когато е бил студент, руската армия се опитва да унищожи Украйна, атакувайки Киев, където той е живял като студент.

Тази пиеса е една много лична история за личното му освобождение от съветската система и постсъветското съзнание или/и Русия. Това е пиеса за намирането на идентичност като млад украинец . За моментите, когато е започнал да обича собствената си страна и да разбере кой е той в тази реалност. Какво означава за него да бъде в една свободна и независима страна, да бъде част от нея и защо той и толкова много негови приятели са готови да дадат живота си за това. Този театрален проект е форма на борба срещу руската пропаганда в Европа,особено в страни като България, където има огромни симпатии към Русия. Ние планираме да изиграем 4 представления и 4 пъти да проведем дискусия с публиката. Олександър Бабаков също ще играе главната роля в тази пиеса. Той ще играе себе си, опитвайки се да обясни наизвънземните от „МИРНАТА ПЛАНЕТА“ защо на Земята има война. И какво е направила тя с него.

Представлението ще бъде колаборация между артисите от Театър Реплика с Олексадър Бабаков.

Немският режисьор Георг Жено също е известен режисьор в Украйна. Той е поставил в театри като Националния театър „Леся Украинка“ и в Театъра на Подил в Киев. През 2015 г. заедно с Наталия Ворожбит основава „Театър на разселените хора в Украйна“. Неговиятфилмов проект (създаден заедно с украинската режисьорка Елисавета Смит) „Училище №3“ получава през 2017 г. наградата на международното жури в програмата  „Generation 14+“ на 67- мото издание на “Berlinare” в Берлин, който е един от водещите филмови фестивали в света. Олександър Бабаков също е един от героите на този филм, в който е участвал като актьор и автор на разказа си за своето детство, роден град и училище. От 2014 г. Георг Жено работи като доброволец в Украйна, най-вече в района на Донбас. От 2018 г. ръководи проекта „Misto to Go“ в Източна Украйна, който е подкрепен от Министерството на външните работи на Германия.

Представленията ще се състоят на 20-23 ноември 2023 г.

Репетициите ще започнат на 01 ноември 2023 г.

 

Growing up in wartime

 

In this international project the young artist Oleksandr Babakov tells different life stories from his life, how war has become a part of his youth in Ukraine. At first in his childhood, when in 2014 his hometown Mykolaivka in Donbas was occupied. And after, when he was a student, the Russian army tried to destroy Ukraine, attacking Kyiv, where he had lived as a student. This play is a very private story about his personal emancipation from the soviet system and post-soviet consciousness or/and Russia. It’s a play about finding identity as a young Ukrainien. About moments, when and how he has started to love his own country and understand who he is in this reality. What it means for him to be in a free and independent country, to be a part of it and why he and so many of his friends are ready to give his lives for that. This theater project is a form of fighting against Russian propaganda in Europe, especially in countries like Bulgaria, where there is a huge sympathy for Russia. We are planning to play 4 performances and 4 times hold a discussion with the audience. Oleksandr Babakov will also play the main role in this play. He will perform himself, trying to explain to aliens from the “PEACE PLANET”, why we have war on the Earth. And what it has made with him.

The performance will be a collaboration between the artists of Replika Theatre and Oleksadar Babakov.

The german director Georg Genoux is also a well known director in Ukraine . He has staged at theaters, like National Theatre Lesya Ukrainka and in Theatre on Podil in Kyiv. In 2015 together with Natalia Vorozhbyt he founded the Theatre of Displaced People in Ukraine. His film project (made together with the ukrainian film director Elisaveta Smith) “School Nr.3” got in 2017 the prize of the international Jury in the program „Generation 14+“ at the 67. Berlinale in Berlin, which is one of the leading film festivals in the world. Oleksandr Babakov also was one of the heroes of this film, where he has participated as an actor and author of his story about his childhood, hometown and school. Since 2014, Georg Genoux has worked as a volunteer in Ukraine, mostly in the Donbass region. Since 2018, he has led the project „Misto to Go“ in East Ukraine, which was supported by the Ministry of Foreign Affairs of Germany.

 

The performances will be at 20th – 23th of November 2023

The rehearsals will start at 01th of November 2023