Театър „Спешна помощ“

Проектът Театър „Спешна помощ“ е идея на Сдружение „Реплика“, финансирана с безвъзмездната помощ на ЕЕА грантс, имаща за цел да подкрепи и развие етническа толерантност сред младите хора. Той е насочен главно към младежи от български и ромски произход, но ще бъде от полза за малцинствата, бежанците, лицата, вземащи решения, местните общности, различни неформални граждански групи и неправителствени организации.

Целите на проекта са да се създадат условия за групи в неравностойно положение, включително роми, да поставят въпроси видими в общественото пространство и да предприемат съответните действия за решаването им. Театралните актьори от Реплика, работят с млади ромски творци с идеята да докажат, че изкуството може да бъде метод за трансформиране на нетолерантни и агресивни нагласи в  гражданското общество.

Проектът включва мултикултурно и мултиетническо обучение за взаимоотношенияте между различните етнически групи, семинар за правата на човека с широко участие, създавене на експериментални представления чрез формите на документалния театър, които ще се показват пред различни аудитории, изложба, документален филм, майсторски клас, фокусиран върху различни техники на документалния театър и драма, както и онлайн форум, целящ да достигне до широка аудитория и има дългосрочен ефект.